Home » Integritetspolicy

 

 

2288 Djurens Vårdguide – Integritetspolicy

 

Version 2 uppdaterad den 19 Februari 2024

INTEGRITETSPOLICY

1. INFÖRANDET

På 2288 Djurens Vårdguide AB värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Vi har därför infört strikta policyer och säkerhetsåtgärder för att skydda den information du tillhandahåller oss.  

Syftet med denna integritetspolicy är att du som kund ska lära dig hur 2288 hanterar dina personuppgifter och att du ska kunna känna dig trygg med att behandlingen sker i enlighet med dataskyddsförordningen och annan tillämplig dataskyddslagstiftning. Integritetspolicyn beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan genomdriva dessa rättigheter. Genom att köpa eller ta emot våra tjänster bekräftar du att du har läst och förstått innehållet i denna integritetspolicy.

Denna integritetspolicy riktar sig till dig som kund som tillhör en eller flera av följande kategorier;

  1. Servicekunder (användare av vår rådgivningstjänst)
  2. Webbplatsanvändare
  3. Mottagare av nyhetsbrev
2. VEM ANSVARAR FÖR BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER?

Det svenska företaget 2288 Djurens Vårdguide AB, org.nr 559258-1952 (“2288“, “Vi“, Oss“), är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Andra bolag inom samma koncern som 2288 (inklusive moderbolagen FirstVet AB, joint ventures, franchisetagare och licenstagare) och utvalda leverantörer kan behandla dina personuppgifter för 2288s räkning och i enlighet med 2288s instruktioner enligt nedan och är därmed personuppgiftsbiträden.

Du kan kontakta 2288 när som helst, vänligen hitta våra kontaktuppgifter nedan.

Adress: Stora Mossens Backe 14, 167 56 Bromma
Telefon:
+468 501 222 88
E-post:
 [email protected]

3. KATEGORIER AV BEHANDLADE UPPGIFTER, SYFTE OCH RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING
3.1 Allmänt

Nedan följer en sammanfattning av de kategorier av uppgifter som vi behandlar, syftet med behandlingen av uppgifterna och på vilken rättslig grund vi behandlar dina uppgifter.

3.2 Servicekunder

2288 behandlar dina personuppgifter när detta är nödvändigt för att prestera enligt det avtal som ingås med dig när du ringer 2288. 2288 måste behandla personuppgifter för att kunna leverera de tjänster som 2288 erbjuder och du kan därför inte vara kund hos 2288 utan att vi behandlar dina personuppgifter. Uppgifterna kan även behandlas för att hänvisa dig vidare till veterinärklinik eller djursjukhus.

Uppgifterna behandlas också så att 2288 kan hantera eventuella klagomål eller anspråk och kommunicera med dig angående din användning av tjänsten. Den rättsliga grunden för behandling av sådana uppgifter är att behandlingen är nödvändig för att 2288 ska kunna fullgöra sin avtalsförpliktelse gentemot dig som kund.

I vissa fall kan 2288 samla in och behandla ditt personnummer i syfte att på ett säkert sätt validera kundens ålder, aktiv täckning hos 2288s partners och för att möjliggöra säker åtkomst till 2288s tjänster via BankID-inloggningsmetoder.

2288 kan också behandla ditt namn, personnummer, e-postadress, adress, telefonnummer och information om ditt telefonsamtal för att skicka uppföljningsinformation om telefonsamtalet, t.ex.  för att schemalägga ett annat möte och annan relevant information i samband med telefonsamtalet. Den rättsliga grunden för behandling av sådana uppgifter är att behandlingen är nödvändig för att  2288 ska kunna fullgöra sina  avtalsförpliktelser gentemot kunden.

2288 kan också behandla din e-postadress och ditt telefonnummer för direktmarknadsföringsändamål, nämligen för att hålla dig informerad om tjänster, speciella evenemang eller kampanjer. Direktmarknadsföringen kan riktas  till kunder som bor i ett visst område och med en viss typ av husdjur. Sådan profilering kommer att bestå av allmänna segmenteringar baserat på vilken stad du bor i och din typ av husdjur. Denna behandling baseras på den rättsliga grunden “intresseavvägning”, där 2288s berättigade intresse är att kunna marknadsföra sina produkter med marknadsföring till sina befintliga relevantkunder.

Om du deltar i någon tävling eller ett speciellt evenemang på 2288 kan vi behandla ditt namn, adress och e-postadress och all information som krävs av tävlingen eller evenemanget i syfte att validera och administrera ditt deltagande i tävlingen eller specialevenemanget. Om du deltar i en enkät eller frågeformulär som utfärdats av 2288 kan vi samla in och behandla ditt namn, telefonnummer, e-postadress och all information som tillhandahålls i en enkät eller ett frågeformulär i syfte att utvärdera svaren i sådana för att förbättra 2288s affärsverksamhet. Den rättsliga grunden för behandlingen är en intresseavvägning, där 2288s berättigade intresse är att annonsera sin verksamhet genom att förse sina kunder med speciella evenemang och tävlingar och för att utvärdera 2288s verksamhet från sina insikter från sådana utvärderingar och enkäter.  

3.3 Webbplatsanvändare

Om du besöker hemsidan www.2288.se och samtycker till att placera cookies kan vi behandla din IP-adress för att hitta varifrån i världen du besöker. Syftet med behandlingen är att samla in uppgifter för statistiska ändamål och att möjliggöra säkerhet. Den rättsliga grunden för behandlingen är en intresseavvägning där vårt berättigade intresse är att förbättra våra tjänster genom att använda statistik över besökare på webbplatsen och för att underlätta säkerheten för webbplatsen och dess besökare.

Observera att din IP-adress inte direkt identifierar dig som individ. Men genom att korsreferera din IP-adress med ytterligare tillgänglig information kan din identitet avslöjas. 2288 kommer inte att försöka identifiera dig som webbplatsanvändare.

2288 kan också behandla din aktivitet på webbplatsen förutsatt att du har gett ditt samtycke till att cookies placeras. Syftet med behandlingen är att mäta och analysera din användning av 2288s webbplats, rikta annonskampanjer, leverera kommersiella och transaktionella meddelanden och förbättra 2288s webbplats och marknadsföring. Denna behandling baseras på den rättsliga grunden “intresseavvägning”, där 2288s berättigade intresse är att kunna marknadsföra sina tjänster och produkter.

När det gäller de personuppgifter som behandlas med hjälp av tredjepartscookies (inklusive pixlar) är 2288 gemensamt personuppgiftsansvarig tillsammans med den tredje part som tillhandahåller cookien. 2288 har ingått följande avtal gällande sådant gemensamt personuppgiftsansvar:

Facebook-pixel

2288 och Facebook Ireland är gemensamt personuppgiftsansvariga för de personuppgifter som behandlas i samband med användningen av Facebook Pixel. Syftet med behandlingen av personuppgifter med hjälp av Facebook Pixel är att mäta och analysera din användning av 2288s webbplats, rikta annonskampanjer, leverera kommersiella och transaktionella meddelanden och förbättra 2288s webbplats och marknadsföring,

Mer information om hur Facebook Ireland behandlar personuppgifter finns i Facebook Irelands datapolicy: https://www.facebook.com/about/privacy,

2288 ansvarar för att möjliggöra registrerades rättigheter avseende de personuppgifter som lagras av 2288, se avsnitt 7. Facebook Ireland ansvarar för att möjliggöra registrerades rättigheter avseende de personuppgifter som lagras av Facebook Ireland.

Google Analytics

2288 och Google Ireland Limited är gemensamt personuppgiftsansvariga för de personuppgifter som  bearbetas i samband med användningen av Google Analytics. Syftet med behandlingen av personuppgifter genom användning av Google Analytics är att mäta och analysera din användning av 2288s webbplats, rikta annonskampanjer, leverera kommersiella och transaktionella meddelanden och förbättra 2288s webbplats och marknadsföring.  

Mer information om hur Google Ireland Limited behandlar personuppgifter kan finnas här: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

2288 ansvarar för att möjliggöra den registrerades rättigheter avseende de personuppgifter som lagras av 2288, se avsnitt 7. Google Ireland Limited ansvarar för att möjliggöra registrerades rättigheter avseende personuppgifter som lagras av Google Ireland Limited.

3.4 Mottagare av nyhetsbrev

Om du registrerar dig för 2288s nyhetsbrev kommer din e-post adress att behandlas i syfte att förse dig med nyhetsbrevet. Behandlingen baseras på den rättsliga grunden intresseavvägning, där 2288s berättigade intresse är att annonsera sina tjänster genom utskick av sitt nyhetsbrev.

Om du inte längre vill få 2288s nyhetsbrev kan du när som helst avsluta prenumerationen av vilken anledning som helst.  

3.5 Anonymiserade data

Det kan noteras att vi också kan använda anonymiserade uppgifter för statistiska ändamål.

4. DELAR 2288 DIN INFORMATION MED ANDRA?

2288 säljer eller hyr inte ut våra kunders personuppgifter till någon annan enhet.

Vi kan dela dina uppgifter med anslutna företag inklusive andra företag inom samma koncern som 2288, joint ventures, franchisetagare och licenstagare. 2288 kan också dela dina uppgifter med utvalda leverantörer som utför uppdrag för vår räkning, såsom att tillhandahålla tekniska åtgärder för våra tjänster, leverans av beställningar, behandling av betalningar, utförande av kampanjer eller datahantering, för att underhålla vår webbplats, för att distribuera e-post, för att skicka ut vårt nyhetsbrev, för att tillhandahålla kundkommunikation och för att hantera vår kunddatabas. Dessutom kan 2288 dela dina personuppgifter med veterinärkliniker och veterinärsjukhus när du hänvisas dit. 2288 kan också dela dina personuppgifter med försäkringsbolag och samarbetspartners för att säkerställa att 2288s tjänster omfattas av försäkringen eller annat avtal som du som kund har med dessa. Vid behov kan de personuppgifter du lämnar till oss behandlas av dessa tredje parter, endast för 2288s räkning och i enlighet med 2288s instruktioner till respektive personuppgiftsbiträde. Vi tillåter inte någon av våra leverantörer att använda dina personuppgifter på annat sätt.

Om 2288 och/eller dess koncernbolag är föremål för en faktisk eller potentiell fusion eller förvärv eller liknande transaktion, kan vi dela dina uppgifter med potentiella och faktiska köpare och deras finansiella och juridiska rådgivare, under förutsättning att sådana tredje parter åtar sig lämplig konfidentialitet. Om hela eller delar av 2288s verksamhet säljs kan 2288 överföra dina personuppgifter till en potentiell köpare av verksamheten.

2288 kan också lämna ut dina personuppgifter till en myndighet där 2288 är skyldigt att göra det enligt lag eller om du begärt att vi ska göra det. I vissa fall kan 2288 vara förhindrad enligt lag att berätta för dig att dina personuppgifter begärts ut av myndighet.

5. ÖVERFÖRING UTANFÖR EU/EES

2288 behandlar så mycket data som möjligt inom EU/EES men kan dela dina uppgifter med utvalda leverantörer som kan behandla dina uppgifter i länder både inom och utanför EU/EES när de utför uppdrag för vår räkning enligt avsnitt 4 ovan.

Observera att länder utanför EU/EES inte alltid tillhandahåller en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter. 2288 har i sådana fall vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att mottagare av dina uppgifter i länder utanför EU/EES ger ett adekvat skydd för dina uppgifter. Sådana skyddsåtgärder kan vara att den mottagande parten har undertecknat så kallade standardklausuler om uppgiftsskydd som antagits av EU-kommissionen tillsammans med en bedömning av huruvida skyddsåtgärderna i de tillämpliga standardavtalsklausulerna, i förhållande till mottagarens lands tillämpliga lag, ger dig dina rättigheter i enlighet med GDPR.

Kontakta oss på [email protected] om du vill ha mer information om vilka skyddsåtgärder som har vidtagits och om du vill ha en kopia av sådana skyddsåtgärder.

6. HUR LÄNGE BEHÅLLER VI DINA UPPGIFTER?
6.1 Allmänt

Oavsett vad som i övrigt anges häri förbehåller sig 2288 rätten att behålla och behandla dina personuppgifter i enlighet med denna policy i den utsträckning som krävs för att utföra våra avtalsförpliktelser gentemot dig, och i den utsträckning vi är skyldiga att behandla dina uppgifter enligt lag eller för att försvara oss i en tvist, för att förhindra bedrägeri eller missbruk, eller för att genomdriva våra villkor.

2288 är skyldigt enligt bokföringslagen (1999:1078) att bevara vissa personuppgifter, ex. de som förekommer i fakturor och liknande bokföringsunderlag, i sju år. Personuppgifter som bevaras för bokföringsändamål kommer bara att användas för det syftet.

6.2 Servicekunder

Personuppgifter bevaras så länge som är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som beskrivits ovan. Det betyder att de flesta personuppgifter om dig kommer att raderas automatiskt efter det att en lagstadgad arkiveringstid har löpt ut.

2288 bevarar uppgifter som förekommer i journaler i fem år (både skriftligt och inspelning av samtalet) från det att den sista uppgiften förts in i journalen.

Om du gör ett klagomål kan 2288 spara dina uppgifter i den utsträckning som krävs för att hantera klagomålet. 2288 kan också spara informationen i klagomålet som sådan under den återstående perioden under vilken kunden har rätt att lämna in ett klagomål för att förhindra att en kund lämnar in två klagomål och kompenseras två gånger för samma defekt.

6.3 Webbplatsanvändare

Din IP-adress kommer att raderas senast två veckor efter ditt senaste besök på vår webbplats, eller anonymiseras för att användas för statistiska ändamål. Det är nödvändigt för 2288 att lagra informationen i två veckor för att producera händelseloggar i händelse av säkerhetsincidenter.

6.4 Mottagare av nyhetsbrev

Din e-postadress raderas när du väljer att inte ta emot 2288s nyhetsbrev genom att klicka på länken som anges i varje utskick eller genom att kontakta 2288 för att informera oss om din önskan att sluta ta emot vårt nyhetsbrev.

7. DINA REGISTRERADES RÄTTIGHETER

I detta avsnitt 7 har vi sammanfattat dina registrerades rätt att begära tillgång, dataportabilitet, rättelse, radering av dina personuppgifter, att begränsa behandlingen av dina personuppgifter, att invända mot behandling och din rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten.

Om du vill utöva dina rättigheter, vänligen skicka oss ett e-postmeddelande till [email protected]. Observera dock att om du vill lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten måste du kontakta myndigheten direkt.

7.5 Rätt till tillgång

Du har rätt att få bekräftelse på om personuppgifter om dig själv behandlas och, i så fall, tillgång till personuppgifter och information om bland annat ändamålet med behandlingen, de berörda kategorierna av personuppgifter, de kategorier av mottagare som dina uppgifter har lämnats ut eller kommer att lämnas ut till och den planerade tidsperiod för vilken personuppgifter kommer att lagras (eller kriterierna för att fastställa detta). Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

7.6 Rätt till rättelse

Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter om dig själv och att fylla i ofullständiga uppgifter.

7.7 Rätt till radering

Under vissa omständigheter har du rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter eller begränsar vår behandling av dina uppgifter, nämligen i följande händelser.

  1. När det inte längre är nödvändigt för oss att behandla dina uppgifter med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in.  
  2. När vår behandling baseras på ditt samtycke och du har återkallat ditt samtycke, och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen av dina uppgifter.
  3. När vår behandling av dina uppgifter baseras på ett berättigat intresse till följd av vår intresseavvägning och du invänder mot sådan behandling, och det inte finns någon övervägande berättigat intresse för vår behandling.  
  4. När du har invänt mot vår behandling av dina uppgifter för direktmarknadsföringsändamål.
  5. När dina personuppgifter har behandlats olagligt.
  6. När personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig skyldighet vi omfattas av.
  7. När de personuppgifter som samlas in gäller ett barn (under 13 år) i samband med erbjudandet av informationssamhällets tjänster. 
7.1 Rätt till invändning – direktmarknadsföring och profilering

Du har rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål, vilket inkluderar profilering i den mån det är relaterat till sådan direktmarknadsföring. Om du motsätter dig vår behandling av dina personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte, inklusive profilering, kommer vi att upphöra med sådan behandling av dina uppgifter.

7.2 Dataportabilitet

Om vår behandling baseras på ditt samtycke eller om behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna utföra ett avtal med dig, har du rätt att begära att de uppgifter som du har lämnat till oss ska tillhandahållas dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och du har också rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

7.3 Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten

Observera att om du anser att behandlingen av dina uppgifter strider mot gällande dataskyddslagar har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du har hemvist eller platsen för den påstådda överträdelsen (se  http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm).

8. HUR AVREGISTRERAR JAG MIG FRÅN 2288S NYHETSBREV OCH E-POST?

Om du inte längre vill få våra nyhetsbrev eller andra e-postmeddelanden kan du avsluta prenumerationen enligt vad som anges i den specifika kommunikationen, dvs. genom att använda länken avsluta prenumerationen som ingår i alla nyhetsbrev och andra e-postmeddelanden. Du kan också kontakta oss på [email protected].

9. ÄR DET OBLIGATORISKT ATT LÄMNA PERSONUPPGIFTER?

Vissa personuppgifter krävs för att du ska få tillgång till våra tjänster när du till exempel ringer till oss för rådgivning. I sådana fall är tillhandahållande av obligatoriska uppgifter nödvändigt för att 2288 ska kunna uppfylla vår avtalsförpliktelse gentemot dig i enlighet med tillämpliga villkor. Behandling sker även för att följa rättsliga förpliktelser enligt lag och myndighetsbeslut.

10. BARNS INTEGRITET OCH LAGLIGA KÖPÅLDER

2288 vill inte samla in personuppgifter från någon under sexton år (16 år). Om du är under arton (18) kräver vi att du informerar och får dina föräldrars eller vårdnadshavares samtycke innan du lämnar några personuppgifter till oss på www.2288.se eller någon annan webbplats relaterad till 2288.

11. COOKIES OCH LIKNANDE TEKNIKER

Som redan nämnts använder vi cookies på vår webbplats. Se vår separata policy om placering av cookies https://www.2288.se/cookies, som du hittar på vår hemsida.

12. ÄNDRINGAR

2288 förbehåller sig rätten att ibland göra ändringar i vår integritetspolicy eller praxis. Vi kommer att publicera den uppdaterade policyn på vår webbplats, och därför uppmuntrar vi dig att granska den här sidan då och då.

Version 2, senaste datum för ändring: 19 Februari 2024

______________

 

 

×

Vi har för närvarande stängt.
Öppettider: 08-20 alla helgfria vardagar.

Behöver du och ditt djur veterinär
rådgivning innan 2288 öppnar igen?

Boka en konsultation med FirstVet. Nästa lediga tid hos FirstVet: Idag: 22.20